27 June 2007 - Stonethwaite

Mountains 01
Mountains 01
Mountains 02
Mountains 02
Mountains 03
Mountains 03
Mountains 04
Mountains 04
Mountains 05
Mountains 05
Mountains 06
Mountains 06
Mountains 07
Mountains 07
Mountains 08
Mountains 08
Mountains 09
Mountains 09
Mountains 10
Mountains 10
Mountains 11
Mountains 11
Mountains 12
Mountains 12
People on rock
People on rock
Rock 01
Rock 01
Rock 02
Rock 02
Rossthwaite
Rossthwaite
Waterfall 01
Waterfall 01
Waterfall 02
Waterfall 02
Waterfall 03
Waterfall 03
Waterfall 04
Waterfall 04
Waterfall 05
Waterfall 05
Waterfall 06
Waterfall 06
Waterfall 07
Waterfall 07
Waterfall 08
Waterfall 08
Waterfall 09
Waterfall 09
Waterfall 10
Waterfall 10
Waterfall 11
Waterfall 11
Waterfall 12
Waterfall 12
Waterfall 13
Waterfall 13